LM beslutade om marköverföring från en samfällighet (s:2) som förvaltas av en samfällighetsförening.

Efter att förrättningen vunnit laga kraft ansöker ägaren till en av delägarfastigheterna i s:2 om domvilla alternativt resning för att undanröja LM:s beslut.

Mark- och miljööverdomstolen avvisade ägarens ansökan. Som skäl framfördes att i en förrättning som angår samfälld mark som förvaltas av en samfällighetsförening är föreningen sakägare i stället för delägarna enligt 4 kap. 11 § fjärde stycket FBL.

Eftersom samfälligheten förvaltades av en samfällighetsförening och att någon annan omständighet som skulle medföra att fastighetsägaren skulle vara sakägare vid förrättningen inte framkommit avvisades ägarens ansökan.

Mark-och miljööverdomstolen 2017-11-24, F 9055-17, överklagat.

Text: Jan Gustafsson, tekniskt råd Mark- och miljööverdomstolen