kartbild

Skydd för jordbruksnäringen

Bakgrund LM avstyckade en lott om ca 1,8 ha som bedömdes bli lämplig som bostadsfastighet med möjlighet till mindre odling samt djurhållning. Stamfastigheten var enligt LM en ofullständig skogsfastighet och hade före avstyckningen en areal...

Vellinge kommun fälls i domstol för olaglig bygglovsutpressning – husägare som krävdes på gratis...

0
Malmö tingsrätt kom den 17/9 fram till att Vellinge kommun gjorde sig skyldig till rättsstridigt tvång när den krävde fastighetsägare på gratis mark som villkor för att bevilja bygglov. Domen kan få betydelse för...

Rauha och Rudolf Karlsson väntade tre år på länsstyrelsens bastubeslut – beviljas skadestånd...

Rauha och Rudolf Karlsson ville bygga en liten bastu på sin fritidsfastighet och beviljades strandskyddsdispens av kommunen. Men när länsstyrelsen i Stockholm bestämde sig för att granska ärendet blev det liggande i närmare tre års tid. Efter att Rauha och Rudolf Karlsson stämt staten i domstol har staten erkänt...

Fick vänta i tre år på myndighetsbeslut – nu stämmer de staten i domstol

Centrum för rättvisa har stämt den svenska staten i Stockholms tingsrätt och begärt skadestånd på grund av de oacceptabla handläggningstider som finns hos länsstyrelsen. Det här är första gången som staten stäms i domstol...

En förskrift om köpebrev i ett fastighetsköp utgör ett hävningsförbehåll

I en dom från 2020-04-17 klargör Högsta domstolen (HD) att en klausul i ett fastighetsköp om att säljaren ska utge ett köpebrev när köpeskillingen betalats, ska ses som ett hävningsförbehåll och inte som en återgångsklausul. Om säljaren...

Strandskyddsbeslut kränkte Ola Hjelms äganderätt

I en dom har Stockholms tingsrätt slagit fast att ett beslut om strandskydd har kränkt den grundlagsskyddade äganderätten. Fallet stärker den enskildes fri- och rättigheter och kan få stor betydelse för hur beslut om...

Fastighetsbestämning av servitut

0
Bakgrund I samband med en avstyckning 1943 bildades ett servitut för styckningslotten avseende båt och badplats med lydelsen ”med det avstyckade området följer …. samt rätt till båt- och badplats å gården tillhörig mark”. På nedanstående...

Nätkoncessionsutredningens betänkande

0
Moderna tillståndsprocesser för elnät(SOU 2019:30) Utredningens uppdrag har varit att se över regelverket för nätkoncessioner så att det inte skapar osäkerhet eller sätter upp onödiga hinder för energiaktörer, samtidigt som övriga samhällsintressen ska skyddas. Utredningen...

Ledningsrätt för teleanläggning på prickmark i plan

Bakgrund LM beslutade att upplåta ledningsrätt för förstärkarstation för optofibernät. Den belastade fastigheten var bebyggd med en reservanläggning i ett fjärrvärmenät. Förstärkarstationen var en byggnad om cirka 160 m² varav cirka 116 m² på punktprickad...

Uppsägning av tomträtt var giltig

Stockholmskommun sade upp en tomträtt men tomträttsinnehavaren överklagade. Själva uppsägningen var gjord i rätt tid men anteckningen av uppsägningen i fastighetsregistret skedde för sent menade tomträttsinnehavaren. Tingsrätten och Hovrätten ansåg att uppsägningen var ogiltig....
Annons