Samfällighetsföreningar kan visst besluta om laddstolpar för elbilar

0
En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta samfälligheten i enligt med vad som bestämts vid dess bildande, vanligen i ett anläggningsbeslut som meddelats vid en lantmäteriförrättning. Föreningen är bundet av detta och kan inte utveckla...

Lantmäteriet – bromskloss för laddstolpar?

0
Ända sedan skiftesreformerna och strävan efter att skapa ett effektivt jord- och skogsbruk har lantmäteriet spelat en central roll för samhälleliga framsteg. Juridiska former som ledningsrätt och 3D-fastigheter har varit avgörande för storstädernas utveckling. Men...

Dags för en bostadspolitik som samverkar på riktigt

0
Global Utmanings rådgivare vill se en bostadspolitik som utgår från Agenda 2030 och medborgarnas ekonomiska möjligheter och behov - inte marknadsaktörernas syn på skatter, bidrag och subventioner.

Bymässa sätter fokus på hållbart liv utanför staden

0
Dagens samhällsplanering med ett enkelriktat fokus på stadens utveckling behöver utmanas. Vi behöver utforska framtidens hållbara och goda liv utanför storstaden. Inte istället för, utan som ett komplement. Skälen till detta är flera. Inte...

Avgörande från HD kan medföra negativa konsekvenser för byggandet

0
Avgörande från HD medför talerätt för miljöorganisation vid bygglov – en utveckling som riskerar att medföra negativa konsekvenser för byggandet Med tanke på den tid vi lever i, med Covid 19 som den i princip...

Fem förslag för klimatet

0
Klimatfrågan engagerar och oroar allt fler. FN:s klimatmöte i september i New York fick stor och välförtjänt uppmärksamhet. De klimatrapporter som presenterades inför mötet indikerar att klimatförändringen går snabbare än vi tidigare har trott.  Man...

Swedbank, Nordea, SEB, med flera, det är med er hjälp som digitala bordeller växer

0
Digitaliseringens framfart hjälper till att driva utvecklingen framåt inom allt från vård och skola till infrastruktur och miljöfrågor. Inte minst Almedalsveckan visar hur populärt det är att diskutera digitalisering. Möjligheterna är många men även...

Rutavdrag för taxi?

0
I Samhällsbyggaren 4/2019 redovisar Monica Renstig en sammanfattning av en forskningsrapport om olika insatser för att öka resandet med kollektivtrafik. Ett huvudförslag är att införa RUT-avdrag för taxiresor. Jag tror inte alls på idén. Ur...

Billigare taxi kan öka kollektivresandet

0
Billigare taxiresor, till exempel genom ett rut-avdrag för taxi, skulle leda till fler kollektivresor och färre resor med egen bil, visar forskning. Det skulle kunna knuffa igång en utveckling där hushåll ändrar sitt beteende...

Fem viktiga åtgärder för att minska byggsektorns klimatpåverkan

0
Klimatfrågan engagerar och oroar allt fler. FN:s klimatmöte i september i New York fick stor och välförtjänt uppmärksamhet. De klimatrapporter som presenterades inför mötet indikerar att klimatförändringen går snabbare än vi tidigare har trott....
Annons