En fantastisk stadsdel för 9 000 boende på tre år?

Byggbranschen har mycket att lära från tillverkningsindustrin. Om vi går över till deras arbetssätt skulle vi kunna lösa kostnadskrisen samtidigt som vi skapar mer innovativa och intressanta byggnader. Det menar Lars Albinsson, initiativtagare till...

Klimatet blir där det händer denna mandatperiod

Istället för att ge upp om att få en regering, är det dags att äntligen lämna ”vem tar vem” åt sidan och fokusera på sakfrågorna. Då finner vi fem skäl till att klimatfrågan kan...

Medborgarskap, entreprenörskap och kultur – tre viktiga faktorer för hållbara förorter

När nya bostadsområden byggs eller renoveras brottas samhällsplanerare med önskan att skapa förutsättningar för ’det goda livet’ i förortens bostäder. Bostadsområden som byggs eller renoveras lägger grunden för det lokala samhällets utveckling på längre...

SMHI – en allt viktigare aktör för kommuners samhällsplanering

Klimatförändringarna med ett allt varmare klimat kan medföra att Sverige riskerar att utsättas för kraftigare vind- och översvämningar genom förändrade nederbördsmönster som kan ge skador på byggnader och infrastruktur om inte förebyggande åtgärder planeras...

Låt medborgarna ha en röst när nya bostäder byggs

Bostadsfrågan är het inför valet i september. Sverige har lyckats bra inom hållbarhetsområdet när det kommer till klimatmässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Däremot finns flera utmaningar när det kommer till socialt hållbar utveckling i...

Less is more: mindre allmännytta ger större samhällsnytta!

I den offentliga debatten om vilka problemen är på den svenska bostadsmarknaden, och vad orsaken till dem är, cirkulerar ett antal missuppfattningar. En spridd missuppfattning handlar om att staten och kommunerna var tvungna att...

Biobränslen riskerar att bli en begränsad resurs

I den brukade skogen byggs ett biobränsleförråd upp under drygt 70 år. Detta förutsätter att återplantering alltid sker av nya träd vilket sker inom svenskt skogsbruk. Även biobränslen genererar växthusgaser indirekt genom dess transport och...

Ju mer vi hushåller med energi desto dyrare riskerar energikostnaderna att bli

För flerbostadshus inom fjärrvärmeområden måste prioritering av åtgärder göras i rätt ordning med målet att det som ger störst mätbar effekt på minskade utsläpp av koldioxid görs. Regeringsförslaget om energisparstöd missar det. Ju mer vi...

Stora brister i dokumentationen från installationsbranschen. 

Miljöklassningssystem och LCA-analyser visar på stora brister i dokumentationen från installationsbranschen. Det finns i dag ett stort intresse för miljöklassning av byggnader, både i Sverige och internationellt. Det saknas däremot ett gemensamt standardsystem för miljöklassning,...

Boverkets energiregler kan leda till högre energianvändning

För nya energisnåla flerbostadshus blir varmvatten den största energiposten när ”Nära nollenergibyggnader” (NNE) helt införs i Sverige. EU har beslutat att från den 1 januari 2021, ska enligt Energiprestandadirektivet 2010/31/EU artikel 3 alla hus...