Oklara regler för husbåtar

0
Att bo i husbåt är en boendeform som fortfarande håller på att etableras på bostadsmarknaden, och regelverket kring detta är nästintill obefintligt. Det finns inte någon tydlig lagstiftning som hanterar boende på vatten och det...

Den fysiska miljön kan underlätta brott

0
Mer varierade stadsmiljöer med sammanvävda gator och bättre kopplingar till andra stadsdelar. Det kanminska brottslighet och utsattheten både i nya områden och i redan byggda miljöer. Det menar Goncagül Maasoglu, student på KTH Samhällsbyggnad...

Finns det plats för lek?

0
Samutnyttjande av skolgård och park inom detaljplanelagt område Förtätning leder till brist på mark i städer och för att skapa mer utrymme har kommuner börjat att samutnyttja skolgårdar och parker. Det har blivit en kamp...

Årets bästa examensarbete inom fastighetsekonomi

0
En välskriven uppsats som behandlar ett ständigt aktuellt och relevant ämne inte enbart för akademin och fastighetsbranschen utan även för samhället i stort. Uppsatsens resultat och metodik bör även kunna användas konkret på bostadsmarknaden för...

Årets bästa examensarbete inom fastighetsrätt

0
I examensarbetet "Tvångsanslutning till gemensamhetsanläggning - En analys av väsentlighetsvillkoret i anläggningslagen" granskar författarna innebörden av kriteriet väsentlig betydelse, som är ett lagstadgat villkor som måste vara uppfyllt för att det ska vara möjligt...

Ny modell för andelstalsfördelning för 3D-fastigheter

0
Hur kan en modell se ut för att skapa skäliga och rättvisa andelstal för 3D-fastigheter? Det utreder Charlotte Blomberg och Linnea Söderqvist i sitt examensarbete Den urbana miljön, städerna, växer snabbt i takt med den...

Examensarbete – Dragkamp mellan bevarande och utveckling -En studie av LIS-områden vid sjön Norra...

0
Det talas ofta om att Sveriges landsbygd är på väg att dö ut. Många perifera områden i landet drabbas av deprivation, när byskolor och närbutiker får stänga. För att samhället ska utvecklas på ett...

Kommuner avtalar för fritt om plankostnader

I plankostnadsavtal frångår kommuner tvingande lagregler och fullmäktigebeslut. I vår undersökning klargörs vilka ramar som gäller för alla plankostnadsuttag och det framkommer att kommuner ofta avtalar utan att beakta dessa ramar. Nästan samtliga av de...

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar – en oslipad diamant

År 2017 anger 255 av 290 kommuner i Sverige att de har bostadsbrist. Detta innebär att utbudet av bostäder inte möter det behov eller den efterfrågan som finns i dessa kommuner. Kommunernas bostads- försörjningsansvar...

3D-fastighetsbildning – bostadsrättsföreningens väg till lägre skatt

För äkta och oäkta bostadsrättsföreningar och dess medlemmar gäller olika skatteregler. Det är i allmänhet mer förmånligt att vara medlem i en äkta förening. Med hjälp av tredimensionell fastighetsbildning kan oäkta bostadsrätts-föreningar dela upp...
Annons