Årets bästa examensarbete inom fastighetsrätt

I examensarbetet "Tvångsanslutning till gemensamhetsanläggning - En analys av väsentlighetsvillkoret i anläggningslagen" granskar författarna innebörden av kriteriet väsentlig betydelse, som är ett lagstadgat villkor som måste vara uppfyllt för att det ska vara möjligt...

3D-fastighetsbildning – bostadsrättsföreningens väg till lägre skatt

För äkta och oäkta bostadsrättsföreningar och dess medlemmar gäller olika skatteregler. Det är i allmänhet mer förmånligt att vara medlem i en äkta förening. Med hjälp av tredimensionell fastighetsbildning kan oäkta bostadsrätts-föreningar dela upp...

Ägarlägenheten dyrare men friare än bostadsrätten

Finns ekonomiska aspekter som kan ha påverkat att ägarlägenheter inte byggts i den utsträckning som förväntats vid införandet 2009? Det har Klara Tibblin utrett i sitt examensarbete från Högskolan i Gävle. Hon jämför de...

Den fysiska miljön kan underlätta brott

Mer varierade stadsmiljöer med sammanvävda gator och bättre kopplingar till andra stadsdelar. Det kanminska brottslighet och utsattheten både i nya områden och i redan byggda miljöer. Det menar Goncagül Maasoglu, student på KTH Samhällsbyggnad...

Framtidens kontorshyror

De senaste åren har kontorshyrorna kraftigt ökat samtidigt som vakansnivån sjunkit, allt detta under en tid med minusränta. Efterfrågan på kontorslokaler i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö har ökat i en sådan...

Ny modell för andelstalsfördelning för 3D-fastigheter

Hur kan en modell se ut för att skapa skäliga och rättvisa andelstal för 3D-fastigheter? Det utreder Charlotte Blomberg och Linnea Söderqvist i sitt examensarbete Den urbana miljön, städerna, växer snabbt i takt med den...

Kommuner avtalar för fritt om plankostnader

I plankostnadsavtal frångår kommuner tvingande lagregler och fullmäktigebeslut. I vår undersökning klargörs vilka ramar som gäller för alla plankostnadsuttag och det framkommer att kommuner ofta avtalar utan att beakta dessa ramar. Nästan samtliga av de...

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar – en oslipad diamant

År 2017 anger 255 av 290 kommuner i Sverige att de har bostadsbrist. Detta innebär att utbudet av bostäder inte möter det behov eller den efterfrågan som finns i dessa kommuner. Kommunernas bostads- försörjningsansvar...

Tidsbegränsat bygglov, en hållbar möjlighet till ökat bostadsbyggande?

Om inte alla förutsättningar för ett permanent bygglov är uppfyllda kan ett så kallat tidsbegränsat bygglov, enligt 9 kap 33 § PBL, beviljas om åtgärden är av tillfällig karaktär och avses pågå under en...

Attefallshus för miljoner

Bestämmelserna om attefallshus gör det möjligt att bygga en självständig bostad och sälja den som en bostadsrätt för miljonbelopp. Med en inredd källare och en loftvåning kan byggnadens yta uppgå till närmre 50 kvadratmeter. År...