Finns det plats för lek?

Samutnyttjande av skolgård och park inom detaljplanelagt område Förtätning leder till brist på mark i städer och för att skapa mer utrymme har kommuner börjat att samutnyttja skolgårdar och parker. Det har blivit en kamp...

Den fysiska miljön kan underlätta brott

Mer varierade stadsmiljöer med sammanvävda gator och bättre kopplingar till andra stadsdelar. Det kanminska brottslighet och utsattheten både i nya områden och i redan byggda miljöer. Det menar Goncagül Maasoglu, student på KTH Samhällsbyggnad...

Årets bästa examensarbete inom fastighetsrätt

I examensarbetet "Tvångsanslutning till gemensamhetsanläggning - En analys av väsentlighetsvillkoret i anläggningslagen" granskar författarna innebörden av kriteriet väsentlig betydelse, som är ett lagstadgat villkor som måste vara uppfyllt för att det ska vara möjligt...

Oklara regler för husbåtar

Att bo i husbåt är en boendeform som fortfarande håller på att etableras på bostadsmarknaden, och regelverket kring detta är nästintill obefintligt. Det finns inte någon tydlig lagstiftning som hanterar boende på vatten och det...