Vi bygger allt energisnålare flerbostadshus. Den 1 januari 2021 träder EU-direktivet ”Nära nollenergibyggnader (NNE) i kraft och kommer då att införas i Boverkets byggregler. Den boendes beteendevanor påverkas inte av att ett EU-direktiv införs. Beteendefaktorer och sekundärenergi får nu en allt större påverkan på energianvändningen.

Att beräkna energianvändningen blir både svårare och känsligare att analysera och kräver en framförallt bred erfarenhet av konsulten. Entreprenörer och andra beställare är ofta helt i händerna hos de konsulter som gör dessa energiberäkningar som enligt BBR ska visa på faktiskt energianvändning. Felaktiga beräkningar kan få alvarliga juridiska konsekvenser med skadeståndskrav Certifieringskrav borde därför ställas på de som utför dessa beräkningar.

Flera faktorer måste beaktas

För att bedöma ett flerbostadshus totala specifika energianvändning måste alltid flera faktorer beaktas som tidigare inte hade en större påverkan. Detta blir särskilt viktigt om det är överrepresentation av en viss typ av lägenheter i byggnaden, till exempel stora eller små lägenheter. Det är därför väsentligt att ur energisynpunkt ta hänsyn till lägenhetsfördelningen. Cirka 70 procent av hushållselen avges som värme till en byggnad. En alltmer el-effektiv belysning, apparater och el till vitvaror minskar tillförd värme vilket påverkar och ökar värmebehovet. Årsmedelanvändningen av hushållsel per kvadratmeter bostadsarea (BOA) är störst i ett rum och kök, och i minskande ordning följt av fyra, tre och två rum och kök. För fyrarummare är hushållselen lägre per kvadratmeter BOA än för ett rum och kök. Förhållandena är i stort identiska när det gäller tappvarmvatten, vilket visar att en byggnad med smålägenheter har svårare att klara byggreglerna jämfört med en byggnad med stora lägenheter.

Årstiderna har betydelse

Årstiderna får också en större betydelse. Hushållsel och tappvarmvatten varierar med årstiden och är inte jämt fördelade under årets månader. Hushållselanvändningen under januari är 15-20 procent högre än årsmedelförbrukningen. Under juni är den cirka 15 procent lägre än årsmedelförbrukningen. Detta är inte så överraskande eftersom till exempel el till belysningen är lägre under sommaren. När det gäller tappvarmvatten är det också skillnad under året. Främst beror detta på att inkommande kallvatten är varmare under sommarhalvåret än under vintern vilket ger högre energianvändning under uppvärmningssäsongen. Det är därför olämpligt att som tidigare brukligt fördela hushållsel och tappvarmvatten jämt över årets månader.

jan feb mars april Maj juni juli aug sep okt nov dec
1,25 1,22 1,15 1,00 0,88 0,78 0,73 0,75 0,83 1,00 1,17 1,25

Månadsvis viktfördelning av hushållsel. Källa Feby

jan feb mars april Maj juni juli aug sep okt nov dec
1,13 1,16 1,13 1,09 0,89 0,84 0,71 0,74 0,94 1,09 1,13 1,15

Månadsvis viktfördelning av tappvarmvatten. Källa: Stefan Aronsson, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. 

Certifiering bör ställas på personer som ska utföra energiberäkningar.

Komplexiteten för nya energieffektiva flerbostadshus kan i dag jämföras med mindre kontorshus. Goda erfarenheter kring siffrors rimlighet och storlek är nödvändiga. Beställarna borde därför kunna kräva någon form av certifiering (helst av Boverket) av den som ska utföra energiberäkningar. Det gå inte som nu som ofta är förekommande att anförtro detta till oerfarna eller nyexaminerade. Felaktiga beräkningar kan innebära komplicerade juridiska processer och medföra skadeståndskrav från byggherren

Johnny Kellner

Energi- och klimatstrateg

Artikeln är tidigare publicerad i VVS Forum nr 1, 2018.