I Sverige har mer än var tredje vuxen någon form av allergi eller överkänslighet. Detta är i många fall inomhusrelaterat. Bland barn har över 40 procent besvär. Astma och allergi och annan överkänslighet kan betraktas som vår tids största folksjukdomar. Klimatförändringarna bidrar till ökad fuktighet i byggnader, som kan ge besvär för många. Oberoende forskare i Sundsvall visar attutomhusluft med ett högt fuktinnehåll under sommarmånaderna har ökat.

Mätningar utförda av bland annat oberoende forskare i Sundsvall visar att fuktfrekvensen mer än fördubblats åren 1991–2009 jämfört med perioden 1961–1990.  Sannolikt kan detta förklaras av påverkan av klimatförändringarna. Barn är särskilt utsatta för grannars passiva rökning.

Överventilation och fukt en bidragande orsak
Studier konstaterar att vistelse i fuktiga byggnader kan öka risken med 30–50 procent för allergiska besvär. Undersökningar vid Yrkes- och Miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro visar att även överventilation vintertid kan ge upphov till liknande symptom men då med för torr luft. Vi tillbringar mer än 90 procent av tiden inomhus. Personer med allergi och annan överkänslighet är känsligare än normalt och reagerarar snabbare än andra på inomhusmiljön. Ett varmare klimat med ökad fuktbelastning tillsammans med passivrökning är därför en sannolik riskfaktor för ökning av astma, allergi- och luftvägsbesvär. Men även risken för luftvägsinfektioner hos både barn och vuxna samt allmänsymptom av typen huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter är förhöjd i byggnader med förhöjd fuktighet vilket är vanligast under sommarhalvåret.

Kondens på fönsters insida kan visa brister i ventilationen
Generellt gäller att klagomålen på fuktproblem är mer frekventa i flerbostadshus i miljonprogrammet. Kondensrapporteringarna på fönster minskade med början av mitten av 70-talet och framåt. Detta beror på att bostäder vid denna tid försågs med isolerglasfönster. Av detta kan man felaktigt dra slutsatsen att ventilationen nu är generellt bättre eftersom risken för kondens är mindre vid treglasfönster genom att glaset har en högre temperatur på insidan. Bra fönster kan med andra ord dölja både brister i ventilation och fuktproblem.

Grannars rökning är ett problem i flerbostadshus
Passiv tobaksrök förvärrar symtomen hos barn och vuxna med astma- och allergibesvär. Dagens lagstiftning är otillräcklig och det saknas riktlinjer för de kommunala miljökontoren, men även för fastighetsägare, hur man ska hantera de problem som uppstår när det gäller grannars rökning. Vid rökning på balkonger sugs röken in i ovanliggande lägenhet vid frånluftsventilation som skapar ett undertryck i lägenheten. Att införa rökfria bostäder inkluderande balkonger borde vara självklart eftersom spridningsrisken av tobaksrök mellan lägenheter i flerfamiljshus är stor. En opinionsundersökning vid Astma och allergiförbundet visar att 86 procent är positiva till rökfritt i bostäder där det bor barn och 79 procent är positiva till rökfritt på balkonger och trapphus i flerfamiljshus.

Passiv rökning är ett problem
Det finns ett tydligt samband mellan exponering för passiv rökning och risken att utveckla astma, både hos barn och vuxna. WHO beräknar att vart 20:e fall av barnastma i Sverige kan vara relaterat till föräldrarnas rökning. På platser där man väntar på tåg och bussar utsätts 35 procent för andras rök minst en gång i månaden enligt WHO. Och ungefär var tionde vuxen svensk utsätts dagligen för andras rök. Rökning vid entréer kan utlösa astmaanfall och ge symtom för personer med överkänslighet. All passiv rökning är med andra ord ohälsosam enligt WHO. Regeringen har därför föreslagit i en proposition att tobakslagen ska utökas med vissa offentliga utemiljöer som lekplatser, perronger för kollektivtrafik, utomhusarenor, uteserveringar och entréer till byggnader som är rökfria. Riksdagen förväntas att under nästa mandatperiod fatta beslut om en skärpt tobakslag som kommer att begränsa tobaksrökning i vissa utomhusmiljöer. Rökförbud i lägenheter, på balkonger och vid entréer borde redan nu prövas rättsligt för att skapa en juridisk vägledning för fastighetsägare. Hyresrättsföreningen är förvånansvärt passiv i frågan om rökförbud.

Allergi och överkänslighet är inte ett entydigt västerländskt problem
Astma, allergi och överkänslighet har tidigare ansetts vara kopplade till västerländsk livsstil. Vissa forskningsrapporter visar dock att ett sådant samband inte är helt entydigt. Länder som Peru, Paraguay och Filippinerna uppvisar lika höga besvärsfrekvenser, det vill säga länder med betydligt lägre levnadsstandard än vad som är vanligt i Västeuropa, USA, Kanada och Sydostasien.

Johnny Kellner, Energi- och klimatstrateg

Tidigare publicerad i Byggindustrin

Photo by Alexander Dummer on Unsplash