Thomas Åbrink, Trafikverket, projektledare för implementering av BIM i verksamhetsområde Stora Projekt:

– Idag jobbar vi med det befintliga klassifikationssystemet BSAB 96 med anpassningar till Trafikverkets verksamhet. För att ta BIM till nästa nivå krävs att vi kan använda samma språk genom hela projekten – och i alla projekt. Då får vi möjlighet att automatisera processer, Om vi kan använda samma benämningar och systematik genom hela processen i alla våra projekt kan vi spara mycket tid och pengar.

– CoClass ger oss även möjlighet att bättre upphandla totalentreprenader med tydligare inriktning på funktion, eftersom systemet är inriktat på beskrivning av funktioner. Men det kommer att krävas mycket arbete för att få ut nyttan av CoClass. Vi behöver bygga våra egna informationsflöden i CoClass – från tidiga skeden till förvaltning och reinvestering alternativt avveckling.

– Vi planerar att inom kort börja prova CoClass. Dels i några stora järnvägsprojekt gällande märkning av installationsutrustning och installationsutrymmen, dels vid byggandet av provisoriska anläggningar som exempelvis byggvägar.

Jan Byfors, chef för teknisk utveckling på NCC:

– Undersökningar från Svensk Byggtjänst visar att bättre kommunikation i samhällsbyggnadsprocessen kan spara cirka 40 miljarder per år i byggproduktionen och ytterligare 20 miljarder i förvaltningen. Vi behöver en ny och gemensam struktur för effektiv kommunikation genom hela samhällsbyggnadsprocessen – från idé, via produktion och förvaltning till rivning.

– Detta erbjuder det nya klassifikationssystemet CoClass. Det är en digital struktur där byggherren inte låser fast upphandlingen i bestämda tekniska utföranden eller fokuserar på lägsta produktionspris, utan där funktionerna man vill uppnå i det färdiga huset eller i den färdiga anläggningen kan styrs. Och där konsulter, leverantörer och entreprenörer från tidigt skede kan kommunicera och använda sin kreativitet för att bidra till både en effektiv produktion och en hållbar användning under byggnadens hela livscykel.

– CoClass är en central byggsten för att åstadkomma gemensam, effektiv informationshantering utifrån BIM eller liknande metodik som skapar grund för att nyttja digitaliseringens möjligheter. NCC kommer aktivt att verka för att införa CoClass. Det går inte längre att hänga sig kvar i den traditionella byggprocessen där varje led fortsätter att göra ”på sitt eget vis”. Varje aktör måste integrera sin insats med de andra.

Victor Gerdevåg, IT-samordnare på Specialfastigheter och ordförande i Samverkansforums nätverk för BIM:

– Med CoClass skapas förutsättningarna för ett gemensamt språk avseende strukturering av byggnadsinformation. Det effektiviserar hela bygg- och förvaltningsprocessen. Vi får en gemensam nomenklatur, ett gemensamt digitalt språk, som ger en gemensam och tydlig bild av hur systemen i fastigheter är uppbyggda – vilka egenskaper och funktioner de har ner till minsta relevanta detalj. Det är förstås mycket värdefullt i förvaltningen.

– Det är viktigt att alla aktörer i bygg- och förvaltningsprocessen nu börjar sätta sig in i CoClass och de utvecklingsmöjligheter systemet ger. Det finns en tröskel. CoClass är omfattande och det gäller att hitta ett bra sätt att börja använda det. På Specialfastigheter arbetar vi med att identifiera BIM-nyttor och utifrån det behovet identifierar och grupperar vi de objekt och egenskaper som är relevanta.

– Jag tror att förvaltande företag och organisationer inom fastighetsbranschen, i stor utsträckning, kan utbyta grupperingar av objekt och egenskaper och därmed bli en bättre kravställare. Det kommer helt klart att löna sig att sätta sig in i CoClass, och börja använda systemet där det finns tydligast nytta och dela erfarenheter med varandra.  CoClass är ett mycket bra system för att skapa effektivare kommunikation i hela bygg- och förvaltningsprocessen, och för alla de aktörer som medverkar i den.

Henrik Engqvist, projektledare nationellt fastighetsstöd, Svenska Kyrkan:

– Svenska Kyrkan inrättade för två år sedan en nationell samordningsfunktion för fastighetsstöd. Syftet med denna verksamhet är att stötta de tretton regionala stiftskanslierna i deras arbete att hjälpa de cirka 700 lokala enheterna inom Svenska Kyrkan att få en effektivare lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.

– I betänkandet från 2015 års utredning ”Gemensamt ansvar – en utredning om fastigheter, kyrkor och utjämningssystem”, fanns ett förslag på obligatoriskt gemensamt fastighetsregister för alla Svenska kyrkans fastigheter. Det är mycket viktigt att på ett överblickbart sätt samla grundläggande uppgifter om alla fastigheter och annan fast egendom som kan vara av betydelse för församlingars/pastorats lokalförsörjningsarbete och fastighetsförvaltning. Ett fastighetsregister ger rätt förutsättningar för arbetet.

– I november 2016 beslutade Svenska Kyrkans högsta instans, Kyrkomötet, att anta utredningsförslaget och i januari 2017 påbörjas arbetet med att skapa detta fastighetsregister. Vi har gjort förstudier där vi föreslagit att använda CoClass som indelningsgrund för vårt innehav. Genom att använda CoClass struktur och begrepp blir registret samstämmigt, tydligt och effektivt att använda.

– Och när CoClass får en allt bredare användning inom hela byggsektorn, så är vi redan inne i systemet och kan ha en effektivare dialog med konsulter och entreprenörer från upphandling till genomförande. Effekthemtagningen av ett fastighetsregister kommer dock i stora delar från andra nationella och regionala IT-stöd, aktiviteter och förutsättningar. Svenska kyrkan bör därför ha en långsiktig plan och ändamålsenlig organisation för att kunna använda fastighetsregistret som en ”bottenplatta”, ungefär som organisationsregistret eller medlemsregistret.

Publicerad i Samhällsbyggaren nr 2 2017