Unikt samarbete om energieffektiva värme- och ventilationssystem för småhus

0
2103

Förväntade krav på ökad energiprestanda och krav på bättre inomhusklimat och god luftväxling har stimulerat till ett unikt samarbete för utveckling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus. De nya energikraven kommer i praktiken att innebära att alla nya småhus behöver förses med FTX-ventilation med hög verkningsgrad.

Samtidigt är många av de värmepumpar som i dag finns på marknaden överdimensionerade för energieffektiva småhus. Nu utvecklas nya kombinerade värme- och ventilationssystemen som kommer att göra både husägare och miljön till vinnare.

Miljön vinnare

Fem tillverkare och leverantörer av värme- och ventilationsutrustning arbetar tillsammans med fem småhustillverkare för att ta fram och marknadsintroducera bra helhetslösningar för energieffektiva småhus. Till grund för projektet ligger den teknikupphandling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i ett nordiskt klimat som BeSmå (Energimyndighetens innovationskluster för energieffektiva småhus) genomförde under 2016. Teknikupphandlingen väckte stort intresse hos tillverkare av både värme- och ventilationssystem, och sex intressanta anbud med förslag på kombinationslösningar lämnades in. I flera av anbuden överträffades enskilda skallkrav, men inget av anbuden uppfyllde alla skallkrav. Därmed kunde ingen vinnare av teknikupphandlingen utses. Men projektet tog en ny vändning, och genom det blir såväl småhusköpare, tillverkare som miljön vinnare.

För att utnyttja det gedigna utvecklingsarbete som värme- och ventilationstillverkarna hade lagt ner under teknikupphandlingen beslöt styrgruppen för BeSmå att omvandla projektet till ett gemensamt utvecklingsprojekt. Inom ramen för det omvandlade projektet pågår vidareutveckling i fem delprojekt. Gemensamma kvarstående frågor som filter, materialbedömningar och energiberäkningar utvecklas nu tillsammans, och parallellt med detta utvecklar var och en av de värme- och ventilationstillverkare som ingår i projektet sina egna produkter. Utvecklingsprojektet ska pågå till 2018 års slut. Men redan nu har några av projektdeltagarna sina prototyper färdiga, och tester i verklig miljö har påbörjats.

– Projektet ger många positiva effekter, säger Agneta Persson som är konsult på företaget Anthesis och leder det gemensamma utvecklingsprojektet.

– De som köper småhus med de nya kombinerade värme- och ventilationssystemen får ett kompakt system för både värme och ventilation som bara tar lite plats (installation som en dubbelgarderob ungefär), lägre energikostnader, bättre inomhusklimat och komfort, bättre andrahandsvärde för huset med mera.

Erfarenhetsutbyte viktigt

För de tillverkare som medverkar i utvecklingen blir vinsterna bland annat att de får nya marknader, nya nätverk och nya spännande samarbeten. På nationell och global nivå blir de primära vinsterna minskad energianvändning och minskade koldioxidutsläpp. Men även andra mervärden kan nås om genomslaget för de nya utrustningarna får stort genomslag, till exempel ökad energiförsörjningstrygghet och effektivare resursanvändning.

– Ventilation med värmeåtervinning är ett område där småhusbranschen behöver ökad kunskap. I Sverige är användningen av FTX-ventilation i småhus begränsad och därför är erfarenhetsutbyte mellan småhustillverkare och företag som tillverkar och levererar värme- och ventilationsutrustning viktig. Alla branscher har sina drivkrafter och hinder. Vi behöver en ökad förståelse för varandras förutsättningar, fördelar och nackdelar för att kunna utveckla kostnadseffektiva lösningar, säger Anders Rosenkilde, Teknisk chef på TMF och projektägare för Energimyndighetens nätverk BeSmå.

Gemensam utveckling

FTX-ventilation ger bättre inomhusklimat och lägre energianvändning, men det innebär samtidigt ett större behov av underhåll. Filter av hög kvalitet är en av de centrala frågor som diskuteras inom det gemensamma utvecklingsprojektet. Filtren ska ge en bra luftkvalitet, skydda aggregaten från smuts och endast orsaka låga tryckfall för att minimera elbehovet. Det är också viktigt att filterbyte sker regelbundet och är en naturlig del i husets underhåll, vilket kan vara en utmaning för den enskilda småhusägaren.

– Det är glädjande att se att många kombinerade värme- och ventilationsprodukter ser ut att kunna uppfylla samtliga krav som ställs upp i BeSmås projekt för gemensam utveckling. Nästa steg i processen blir att marknadsintroducera dem, säger Anders Rosenkilde.

Text: Agneta Persson, Anthesis Group

bild: Scott Webb


Ny kombinerad utrustning för värme och ventilation för energieffektiva småhus i ett nordiskt klimat

De nya kombinerade värme- och ventilationsutrustningarna är tänkta att bli en standardprodukt som ersätter dagens installationer. Utvecklingen sker med primärt fokus på nyproducerade småhus, men utrustningen ska också kunna användas vid renovering av befintliga småhus.

Produkternas maximala storlek motsvarar ungefär en dubbelgarderob, de ska kunna monteras på ett rationellt sätt, vara kostnadseffektiva och ha en låg miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. De ska dessutom vara robusta, vilket innebär lågt underhållsbehov och låg risk för skador.

Följande tillverkare av värme- och ventilationsutrustning deltar i projektet: Flexit, Metro Therm, Panasonic, SystemAir och Östberg Ventilation.


BeSmå

  • Energimyndighetens innovationskluster för energieffektiva småhus, BeSmå, drivs av Trä- och Möbelföretagen, TMF, med delfinansiering från Energimyndigheten.
  • I styrgruppen ingår representanter för Anebyhusgruppen, Derome, Fiskarhedenvillan, Invido, Marbodal, Skandinaviska Ecohus, Svenska Fönster, Trivselhus samt TMF. Charlotta Winkler, WSP Sverige AB, projektleder nätverket. Svein Ruud, SP och Agneta Persson, Anthesis, deltar som experter i nätverket.
  • BeSmå, bedriver utveckling för en mer hållbar energianvändning i småhus. Arbetet innefattar studier, förstudier och gemensamma utvecklingsprojekt.
  • Syftet med BeSmås arbete är att påskynda omställningen till ett hållbart energisystem genom utveckling, marknadsintroduktion och spridning av energieffektiva produkter och komponenter som är avpassade för småhus.
Flexit Metro Therm Panasonic SystemAir Östberg Ventilation