Arwidssonstiftelsen donerar 20 miljoner till en ny professur i Tillämpad stadsbyggnad på KTH. Stiftelsens mål är att nya forskningsresultat ska bidra till utformandet av hållbara stadsmiljöer i våra svenska kommuner. Professuren är tvärvetenskaplig och ska bedriva praktiknära forskning om metoder och processer i pågående stadsutvecklingsprojekt.

Inom det närmsta året får KTH en professor och två doktorander i det för skolan nya ämnet Tillämpad stadsbyggnad. Detta har möjliggjorts genom en donation från Arwidssonstiftelsen på 20 miljoner. Ämnet är praktiknära och tvärvetenskapligt och utgår från Arwidsonstiftelsens tes om att ökad multidisciplinär samverkan i stadsutvecklingsprocesser bidrar till utformandet av mer humana och hållbara livsmiljöer. Professuren kommer vara placerad på ABE-skolan och ska bedriva forskning om metoder och processer i pågående stadsutvecklingsprojekt.

– Jag har arbetat större delen av mitt liv med fastigheter. Jag vet av erfarenhet att det är komplext och krävande att bygga och utveckla goda, hållbara livsmiljöer. Jag är övertygad om att vi skulle nå längre som samhälle om vi ökade samverkan mellan de branscher och yrkesverksamma som utvecklar och bygger våra städer. Även konst, humaniora och forskning behöver få ökad betydelse i projekt och processer, säger Per Arwidsson, grundare av Arwidssonstiftelsen.

Genom att etablera samarbeten med offentlig förvaltning, näringsliv, civilsamhälle och enskilda aktörer ska professuren även medverka till att öka samverkan i stadsbyggnadsprocesserna. I uppdraget ingår även att bygga upp en disciplinöverskridande forskningsmiljö som integrerar teknik-, natur-, och samhällsvetenskap samt humaniora och gestaltning.

– Det handlar om att koppla ihop forskningen med vad som händer i våra städer, säger Karolina Keyzer, styrelseledamot och stiftelsens representant i samarbetet med KTH.

Internationellt pågår forskning i tillämpad stadsbyggnad men professuren blir den första stora satsningen i ämnet i Sverige. Rekryteringen har inletts av KTH som ansvarar för urval och tillsättning av professuren och doktorandtjänsterna.

– Vi är oerhört glada över att ha fått möjlighet att utlysa en ny professur i Tillämpad stadsbyggnad. Skolan har redan i dag mycket tillämpad forskning och samverkar aktivt med näringsliv och samhälle. Den nya professuren gör det möjligt för oss att bidra ännu mer direkt i pågående stadsutvecklingsprojekt. Vår forskning och utbildning ger förutsättningar för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar, tillgänglig och attraktiv stad. Det blir väldigt spännande att se hur ämnet Tillämpad stadsbyggnad kommer att utvecklas hos oss på KTH, säger skolchef Muriel Beser Hugosson, skolchef på Arkitektur och Samhällsbyggnad, KTH.

 KTH ansvarar för den pågående rekryteringen.

 Professuren förväntas vara tillsatt i slutet av 2018.

 Donationen täcker finansieringen av professuren och 2 doktorandtjänster under 5 år. Därefter ska professuren finansieras av KTH.

 Arwidssonstiftelsen instiftar även ett studentpris för bästa mastersuppstats i Tillämpad stadsbyggnad på 10 000 kr som kommer att ges årligen.

Om Arwidssonstiftelsen 
Arwidssonstiftelsen grundades 2014 av Birthe Hallin-Olsen och Per Arwidsson. Stiftelsen är en fristående organisation med uppgift att utveckla och stärka samarbetet mellan stadsbyggnad, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora. Arwidssonstiftelsen utvecklar och driver olika former av stadsutvecklingsprojekt med kommuner, näringsliv och civilsamhälle och skapar kunskapsplattform för samtal och kreativt tänkande kring hur vi formar miljöerna vi lever och verkar i. www.arwidssonstiftelsen.se