Etiopien är en av Afrikas största och snabbast växande ekonomier. En stor möjlig marknad för svenska konsultföretag. Trots det är de nästan helt frånvarande.

Men en svensk som funnits på plats, till och från i 30 år, är Per Olof Seman. Nu senast tog han fram underlag för att fördubbla vattenförsörjningen till Addis Abeba, en utmaning såväl tekniskt som miljömässigt och socialt. Här berättar han om utmaningarna, men även möjligheterna och vägen dit.

Jag åkte till Etiopien en vecka efter att ha disputerat i juni 1986, trött på det akademiska livet. Under åren 1986 till 1989 jobbade jag för Röda Korset, Sida, lokala myndigheter och FN organ., som konsult åt dåvarande VIAK. De intressantaste insatserna var katastrofförebyggande åtgärder efter den stora svälten i provinsen Wollo år 1984.

Vi planerade och införde förbättringar av markanvändningen som terrassering, skogsplantering, bevattning med mera för att ge befolkningen möjlighet att återvända till jordbruket från boende i läger. Med hjälp av FAOs program ’Food for Work’ genomförde 1 000-tals människor planerna så att jordbruksmarken kunde återställas från att ha varit totalt förstörd av erosion och överutnyttjande.

Jag åkte upp till Wollo igen strax före jul 2017 och det var helt otroligt att se hur landsbygden återhämtats och se bördig jordbruksmark och grönskande åkrar. Sjön Hajk, där människor dog på stränderna då de inte visste att sjön var full av fisk är nu en oas med en lodge med restauranger och uthyrning av roddbåtar till den närbelägna kyrkan. Vändningen kom redan under Röda Korset-tiden, då vi tog dit en norsk fiskare med båt och nät, och lärde dem fiska. En inköpt kylbil gjorde att de snart sålde fisk över hela regionen, och den traditionella mathållningen kom att inkludera fisk.

Smörjmedlet mellan byråkratier
Efter mer än 35 år hos konsultföretaget Sweco och dess företrädare, och framför allt som verksam i Afrika med vattenresurs- och miljöuppdrag, slutade jag 2014. Sedan dess jobbar jag som individuell konsult. Efter smärre internationella uppdrag utsågs jag nyligen till projektledare för att ta fram underlag för att fördubbla vattenförsörjningen till Addis Abeba med ytterligare 5 000 liter per sekund dricksvatten.

Han leder ett internationellt team av experter från Korea, Finland, Baltikum och Etiopien, som designar en 100 meter hög damm, vattenverk och pumpstationer för att lyfta vattnet 400 meter via två 1,6 meter x 30 kilometer långa ledningar från dammen till en fem kilometer lång tunnel genom berget Entoto norr om Addis till staden.

Det är kul att vara efterfrågad igen av etiopiska kollegor som jag träffade och jobbade med för 30 år sen. Dessutom är min roll som team leader och svara för kundkontakter, svetsa ihop laget och sköta rapporteringen idealisk för mig.  Jag är smörjmedlet mellan två byråkratiska organisationer, Addis Vatten & Avlopp och det Koreanska företaget som leder konsortiet och är min arbetsgivare. I stället för att skicka formella brev till varandra börjar man med samtal, sms eller mail innan stämplade och arkiverade brev, som myndigheten måste svara på, men oftast undviker.

Jobbet är både en teknisk, miljömässig och social utmaning. Fram till nyligen var det undantagstillstånd i landet och oroligheter, framför allt inom befolkningsgruppen Oromos, som känt sig underprioriterade och Addis har expanderat in på deras mark. Dammen och vattenverket ligger inom Oromia.

Det område vi valt idealiskt för en damm och ett vattenverk. Dalgången är en V-formad dal med berg i dagen vid dammen, och upp- och nedströms. Inom det blivande området för reservoaren bor endast 30 familjer, vilket är få för att vara ett så pass stort infrastrukturprojekt. Tidigare hade man ett sämre dammläge uppströms, med stark urbanisering med nya byggnader och fabriker där kompensationskostnaderna skulle blivit högre än att bygga anläggningarna, så det läget har vi övergivit.

Nya öppna förbindelser
När den nye premiärministern nyligen utsågs åkte han först runt i landet och skapade lugn, sen till grannländerna för att skapa relationer och se till att etiopiska fångar frigavs. Tusentals politiska fångar i Etiopien har också släppts fria. Ännu mer positivt var att han tog initiativ till att sluta fred med Eritrea efter 28 år, och öppnat förbindelserna mellan länderna. Internationella ledare besöker Etiopien för att visa den nya ledningen deras support.

Brist på utlandsvaluta påverkar även regeringens och bankernas betalningsförmåga till internationella leverantörer. Det betyder att alla betalningar är sena, vårt konsortium fick vänta i sex månader innan första fakturan betalades. Det och andra bekymmer gör att det är omöjligt att hålla uppgjorda tidsplaner. Det får man ju leva med, frustrerande till en början, men man vänjer sig. Värre är att ständiga strömavbrott, trots Etiopiens överskott av producerad elenergi, gör att datorer, wi-fi med mera ständigt avbryts. Generatorer är tillfälliga lösningar som måste till för att bibehålla nödvändig produktivitet.

Bekymmer i den här typen av utlandsuppdrag sker dagligen, och jag ägnar större delen av min tid att träffa folk från diverse myndigheter och ministerier för att knuffa uppdraget framåt och undanröja diverse hinder.

Andra länder mer på hugget
Det skojiga med att vara tillbaka, och i ett intressant och nödvändigt uppdrag, är att 30 åriga relationer håller trots långa avbrott. Det är typiskt med vänfasta relationer i Etiopien. Mitt team av experter är också mycket professionella inom sina områden och alla hårt arbetande för att försöka ta igen förseningar i förhållande till uppgjorda tidsplaner.

Vi vet ju att det tar ytterligare fem år innan Addisborna har vatten i kranen. Vi ska försöka att vara klara till halvårsskiftet, sedan tar det säkert ett år innan upphandling av entreprenörer kan påbörjas och tre till fem år för bygget. Innan upphandling granskas projektets alla delar av potentiella finansiärer som Världsbanken, Afrikabanken, bilaterala och privata långivare. Om vi sköter oss får vi se till att bygget sker enligt vår design utan ytterligare upphandling. Däremot får kunden antingen sköta upphandlingen själv eller handla upp en konsult för förfrågan och utvärdering. Vi tar givetvis gärna på oss även detta uppdrag.

Dessutom jobbar jag inte fulltid, så jag kollar alla möjligheter här, och de är många. Synd att svenska konsultföretag är nästan totalt frånvarande; som vanligt är danskar, finländare, övriga européer och asiater betydligt mer på hugget i en av Afrikas största och snabbast växande ekonomier.

Perfekt för svenska urbanplanerare
Jag avslutade min insats i uppdraget strax före jul. Men är med som uppdragsledare i ett nytt anbud där vi är rankade som nummer ett för att studera, projektera, handla upp entreprenörer och kontrollera utbyggnad och drift av avloppsledningar och -verk för halva Addis under fem år. Också finansierat av Världsbanken för AAWSA, Addis Ababa Water and Sanitation Authority. Ett angeläget uppdrag till, då bara 10 procent av Addis avlopp samlas in och behandlas, resten går obehandlat via latriner att förorena grundvattnet, som utgör 60 procent av Addis vattenförsörjning.

Grundvattnets betydelse är givetvis stort och AAWSA håller nu på att förbereda en upphandling av en avancerad grundvattenstudie som omfattar modellering av uthålligt uttag och kvalitetsaspekter samt provpumpningar och fältstudier för att validera modellerna. Jag är även här med i upphandlingen, som återigen år ett uppdrag för AAWSA med WB som finansiär.

Här i Addis och i hela Etiopien är ett perfekt läge för svenska urbanplanerare, med SymbioCity som varumärke, Addis byggs sönder med höga hus utan grönytor och ekologiskt tänkande, så passa på medan det finns något kvar att planera.

Ett annat angeläget område är trafik- och transportplanering. Addis är nära 10 miljoner invånare och med ökande levnadsstandard har trafiken blivit ohanterlig. Liksom i övriga Afrika sker passagerartransporterna framför allt med minibuss, även om Addis nyligen byggde ett spårvägssystem, relativt väl avskilt från biltrafiken. Tyvärr är kapaciteten låg, då tåg och vagnar skulle lätt kunna vara tio gånger fler med det moderna spår- och signalsystemet.

Och givetvis behöver man genomföra många vatten och miljöprojekt som redan är finansierade. Det gäller både i Addis med grund- och ytvattenstudier och i mindre städer ute i landet. Till exempel är floden Baro-Akobo-Sobat, det näst största biflödet till Nilen efter Blå Nilen helt oreglerad och har en stor potential för vattenkraft i Etiopien och bevattning av bördiga jordar i Sydsudan, där regleringen dessutom skulle göra översvämningsområden brukbara.

Alla pågående och kommande infrastruktur- och industriprojekt måste även här föregås av miljökonsekvensbeskrivningar, faktiskt mer omfattande än i Sverige, då de socioekonomiska aspekterna är minst lika viktiga som de miljömässiga.

Återigen, här finns en stor möjlig marknad för de svenska konsultföretag som inte är för bekväma för att pröva nya geografiska marknader. Ett exempel på det är den arkitekt som designat tillbyggnaden av den svenska ambassaden för fjärde gången sedan Haile Selassie gav marken i centrala Addis för 70 år sen. Ombyggnaden invigdes för ett halvår sedan med ett redigt kalas med flera 100-tals gäster, som ersatte det normala firandet av nationaldagen.

Per Olof Seman

Photo by Trevor Cole on Unsplash