Bullerstörning är en hälsorisk som står i konflikt med behovet av fler bostäder Buller är något som påverkar byggandet i hög grad. Buller är också den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Buller påverkar människors hälsa och livskvalitet och är ofta betydligt allvarligare än vad många uppfattar. Bullerstörningar har länge betraktats som något vi får acceptera när vi bor i städer. Regeringen har känt sig pressade att lätta på bullerkraven för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande. Vi förblindas lätt av problemet vid högkonjunktur för att kunna bygga fler bostäder i bullerutsatta lägen. Buller måste dock ses som ett ökande hot mot folkhälsan enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Det är utomhusbullret som är grundproblemet där kravnivån för byggande av bostäder är 55 dBA ekvivalent ljudnivå invid fasad. Undantag är för smålägenheter där man accepterar 60 dBA för lägenheter som är högst 35 m2. Utomhusbullret har byggherren inte rådighet över. Lösningen på sikt kan enbart ske genom att angripa ljudkällan, till exempel biltrafiken i våra städer.

Buller i inomhusmiljön minskar
Inomhusmiljön har byggherren rådighet över och det går utmärkt att klara bullerproblematiken med dagens krav i utsatta lägen med stängda fönster. Tack vare bra och välisolerade fönster så har inomhusmiljön förbättrats betydligt för nyproducerade bostäder men även vid renovering. Huvuddelen av all nyproduktion av flerbostadshus byggs i dag i en högre ljudklass inomhus än vad byggreglerna ställer krav på. En tyst inomhusmiljö är en konkurrensfaktor. Bullernivån invid byggnadens fasad är däremot svårare att klara och något som den som byggherren inte har rådighet över. Att sova med öppet fönster även vid måttligt trafikerade trafikleder, spårbunden trafik eller flygzoner skapar problem. Det bör betonas att det inte finns krav på att kunna sova med öppet fönster i byggreglerna. På grund av klimatförändringarna ökar oönskade övertemperaturer alltmer inomhus. Behovet att sova med öppet fönster för att svalhålla på natten ökar därför. Att sova ostört är en förutsättning för fysisk och mental hälsa. Buller gör det svårare att somna, påverkar sömnens djup och kan väcka den som sover. Den som störts av buller under nattsömnen kan dagen efter uppleva trötthet, nedstämdhet eller olustkänslor och minskad prestationsförmåga. Här är forskarna eniga.

Buller i utomhusmiljön minskar inte
Trots ett omfattande arbete med att begränsa exponeringen av utomhusbuller så minskar inte problemen. Detta beror bland annat på att utbyggnaderna av både bostäder och transporter ökar och att nya bostäder placeras invid befintlig trafikerad infrastruktur. Bristen på byggbarmark i jungfruliga lägen är stor i storstadsregionerna. Antalet människor som bor i bullerutsatta lägen minskar inte genom att det ständigt sker en fortsatt urbanisering och förtätning inte minst i tidigare bullerutsatta lägen. Inom forskningen lyfts ständigt nya rön fram som innebär att hälsopåverkan från buller sannolik är större än vad man tidigare insett. Inom WHO pågår ett arbete med översyn av de rekommendationer och riktvärden som WHO tidigare har angett något som kommer påverka byggbranschen.


Bild: Boverkets ljudkurva

Bullerstörningar orsakar samhällsekonomiska kostnader på mellan 5–10 miljarder kronor per år
Buller ingår i tre av de 16 svenska nationella miljökvalitetsmålen som beslutats av riksdagen för att styra utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Miljökvalitetsmålen ska vara vägledande för tillämpning av Miljöbalken och Plan- och bygglagen vid samhällsplanering. Två miljoner svenskar beräknas att i sin boendemiljö utsätts för buller som överskrider riktvärdena för buller utomhus 55 dBA enligt en kartläggning som görs vart femte år av Naturvårdsverket. Den sammanlagda samhällsekonomiska kostnaden för bullerstörningar orsakade av vägtrafiken värderas enligt Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA) till storleksordningen 5–10 miljarder kronor per år. Som jämförelse ligger kostnaden i storleksordning på samma nivå som för omkomna i vägtrafiken. Ska Boverkets målsättning om 600 000 nya lägenheter uppfyllas har vi har ett problem som enbart kan lösas vid bullerkällan. Vi riskerar annars att hamna i en ohållbar situation.

Författare: Johnny Kellner
Texten har även publicerats i femte upplagan av tidningen Bygg & teknik.