Tillgång till kommersiell service är grunden för att företag ska kunna verka och utvecklas i alla delar av landet. Tillgänglighet till bensin, dagligvaror samt möjlighet att hämta eller lämna paket måste finnas inom rimligt avstånd för att vi som individer ska vilja bo på en plats. Men vilken service behöver företag som verkar i serviceglesa områden för att de ska vilja, våga och kunna verka på orten?

Sweco har på uppdrag av tilläxtverket tagit fram rapporten Företagens behov av service i gles-och landsbygder. Önskan är att detta ska fungera som diskussionsunderlag till kommuner, regioner och utvecklingsgrupper.