När Stockholmshem bygger ett nytt hus som inrymmer huvudkontor, lokaler för kulturell verksamhet samt 100 lägenheter i Skärholmen finns ett fokus på hyresgästernas trygghet redan i planeringsstadiet. Många entréer, upplysta bottenvåningar och ett systematiskt arbete kring trygghetsfrågan är prioriterat.

Genom att bygga rätt från början kan man minska både kostnaderna och risken för brott och öka tryggheten för hyresgästerna. Som ett led i arbetet har Stockholmshem tillsammans med Skärholmens Fastighetsägare haft ett möte för att gemensamt granska ritningar på projektet utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv redan i ett tidigt skede.

– I detaljplaneprocessen finns ofta mer än 20 olika handlingar att beakta som tar upp allt från dagvatten, buller, solstudier och mycket mer, men få handlingar eller utredningar behandlar i detalj trygghetsfrågorna, säger Catarina Johansson Nyman, VD på Skärholmens Fastighetsägare.

–  Stockholmshem arbetar systematiskt med trygghetsfrågor i nyproduktion. I specifikt detta projekt har det även varit viktigt att planera för entréer i samtliga väderstreck och upplysta bottenvåningar. Genom ett stort antal arbetsplatser, bostäder och kulturverksamhet, bidrar vi till liv och rörelse och kan på så sätt befolka och levandegöra en i dag relativt tom och öde yta, säger Helena Ågren, projektchef för utvecklingen av Stockholmshems nya huvudkontor.