Alla detaljplaner i Sverige ska finnas tillgängliga digitalt så att byggande kan ske snabbare och enklare. Det föreslår Lantmäteriet i en rapport till regeringen.

– Digitala detaljplaner är grunden för ett smartare samhällsbyggande och kortare planprocesser, säger Malgorzata Drewniak, jurist på Lantmäteriet och författare till rapporten.

Lantmäteriet har regeringens uppdrag att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess. I det arbetet har myndigheten konstaterat att det behöver bli enklare att utbyta information om planbestämmelser digitalt. Dagens detaljplaner finns ofta på papper eller bara delvis i digital form. De finns dessutom inte samlade nationellt och följer inte heller en gemensam standard.

Lantmäteriet föreslår nu i en delrapport till regeringen att landets detaljplaner ska göras tillgängliga digitalt på en nationell plattform där informationen ständigt är uppdaterad och åtkomlig.

– Företag kan planera och bygga mer kostnadseffektivt, myndigheternas handläggningstider blir kortare och risken för fel minskar betydligt. Det blir även enklare för privatpersoner att söka information ur en detaljplan för ett visst område, säger Malgorzata Drewniak på Lantmäteriet.

Fakta om delrapporten ”Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner”

 • Lantmäteriets delrapport ”Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner” lämnades in till regeringen den 31 januari.
 • I rapporten definieras olika roller och deras ansvar där det föreslås att kommunerna ska ha en skyldighet att delta i den nationella infrastrukturen och vara informationsansvariga för detaljplaner och att de följer standard. Lantmäteriet föreslås få en roll som samordnare i fråga om bland annat avtal och ansvara för att det finns en gemensam ingång till informationen, exempelvis genom ett visningsfönster för digitala detaljplaner.
 • Förslaget är avgränsat till detaljplaner som är digitala idag och omfattar inte gamla detaljplaner.
 • Ett nationellt tillgängliggörande kan Lantmäteriet ha på plats till 2021.
 • En samlad kostnadsanalys och finansieringsmodell kommer att föreslås i den slutrapport som Lantmäteriet lämnar in i april.

Läs mer om digitala detaljplaner

Boverket arbetar med att ta fram föreskrifter för detaljplaner. Vad innebär dessa och hur påverkas kommunerna av de kommande föreskrifterna? Boverket har sammanställt frågor och svar för dig som vill veta mer om det pågående arbetet. Läs mer på Boverkets webbplats.

Fakta om Lantmäteriets pågående regeringsuppdrag inom Digitalt först-området

 • Digitala detaljplaner
  Lantmäteriet ska lämna förslag på hur ett nationellt tillgängliggörande av detaljplaner kan utformas, samt utreda behovet av en utökad redovisning av byggnadsinformation.
  Redovisning 31 januari 2019.
 • Smartare samhällsbyggnadsprocess
  Lantmäteriet ska redovisa lösningar för ett nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen.
  Uppdraget ska slutredovisas 26 april 2019.
 • Säker och effektiv tillgång till grunddata (Tillsammans med Bolagsverket och Skatteverket).
  Lantmäteriet ska lämna förslag som syftar till att skapa en säker och effektiv tillgång till grunddata, genom att bland annat tydliggöra ansvaret för och öka standardiseringen av sådan data.
  Uppdraget ska redovisas 30 april 2019.
 • Ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn(Tillsammans med Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket.)
  Lantmäteriet ska beskriva behovet av – och förutsättningarna för – en sammanhållen och säker nationell lösning för offentliga myndigheters åtkomst till grunddata och annan samhällsviktig information som behöver samordnas nationellt.
  Uppdraget ska slutredovisas 15 augusti 2019.
 • Kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen
  Lantmäteriet ska skapa en plattform för erfarenhetsutbyte för aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen samt utbildningsinsats riktad mot ledare, nämnder och handläggare.
  Uppdraget ska slutredovisas 1 december 2020.

Läs mer om Lantmäteriets regeringsuppdrag här

Photo by Dmitri Popov on Unsplash