Inandningsbara partiklar är inte bra för vår hälsa. Mätningar i flera svenska städer har dessutom visat att halterna av inandningsbara partiklar i luften överskrider gränsvärdena både i EUs luftkvalitetsdirektiv och i den svenska miljökvalitetsnormen. Problemen beror till stor del på slitage av vägbeläggning och uppvirvlandevägdamm.

Sedan 2011 pågår därför ett intensifierat arbete för att sänka partikelhalterna i Stockholm, där problemen är omfattande. Framför allt har man fokuserat på att minska dubbdäcks­användningen, sänka hastigheten och förhindra att vägdammet virvlar upp.

Nu visar nya mätningar att åtgärderna har gett resultat. Under säsongen 2014-2015 uppmättes de lägsta så kallade PM10-halterna sedan mätningarna startade i Stockholm och miljökvalitetsnormen klarades med bred marginal.