Klimatförändringen väntas få stora konsekvenser för byggnader och infrastruktur. Sverige saknar dock en nationell strategi för klimatanpassning. Statens geotekniska institut har tagit initiativ till en handlingsplan för att anpassa markbyggandet till ett klimat som förändras.

Handlingsplanen visar bland annat att vägledning, utbildning och underlag om klimatförändringens effekter på markförhållanden är de nycklar som krävs för ett klimatanpassat markbyggande.

– Myndigheter, bransch och akademi behöver gemensamt utveckla kunskapsunderlag om klimatförändringens effekter på marken. SGIs ambition med handlingsplanen är att bidra till det nationella klimatanpassningsarbetet utifrån vårt uppdrag att driva på utveckling och förmedla kunskap inom markbyggandet, säger SGIs generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

Handlingsplanen föreslår en rad åtgärder, samt förslag på hur de kan genomföras och vem som kan ta initiativ till åtgärderna. Tidplanen för de åtgärder som SGI åtar sig att göra gäller för åren 2017-2020.