FN och stadsplanerare världen över talar om förtätning som en viktig lösning för att skapa attraktiva och hållbara städer.  Även i Sverige är urbaniseringstakten fortsatt hög och det byggs allt tätare, speciellt i våra stora städer.

Men ett ökat byggande på platser där många människor bor och verkar innebär stora utmaningar för byggherrarna som är yttersta ansvariga för eventuell omgivningspåverkan. Dessvärre finns en risk att arbetet med hanteringen av omgivningspåverkan faller mellan stolarna då detta uppdrag tenderar att bollas mellan olika aktörer.  Enligt lag har alla parter i ett byggprojekt ett solidariskt ansvar för omgivningshanteringen. Detta är i teorin en bra lösning men risken är samtidigt stor att ingen känner sig riktigt utpekad att ta ansvar.

Inte desto mindre är det viktigt att någon visar framfötterna i fråga om att ta ledningen och påverka branschen.

Chefer på bygglovsavdelningar har deltagit i en undersökning

Under sommaren 2018 har Bergsäker AB därför genomfört en undersökning för att ta reda på hur kommunerna arbetar för att minimera riskerna för omgivningen i samband med byggprojekt. Chefer på bygglovsavdelningar runt om i landet har svarat på frågor om byggande och omgivningspåverkan.

Svaren ger en entydig bild av att det finns ett stort behov av att hantera omgivningen när Sverige på många platser växer och förtätas i snabb takt.

Årliga undersökningar sedan 2015

Tidigare år har Bergsäker gjort undersökningar där man frågat både allmänheten och byggbranschen hur de ser på hanteringen av omgivningspåverkan i samband med byggprojekt. Svaren från undersökningarna styrker bilden av att behovet av en välplanerad hantering av omgivningspåverkan ökar, både bland branschens alla aktörer men även från tredje man.

En undersökning bland privatpersoner i Stockholm, Göteborg och Malmö som gjordes 2015 visade att fyra av tio faktiskt känner oro när det byggs i deras närhet och att många av dessa tycker att informationen är bristfällig. I senare undersökningar svarar både byggherrar och beslutsfattare på byggföretag dessutom att riskerna för omgivningen sannolikt ökar i takt med ett ökat byggande och en fortsatt förtätning, vilket kommer att kräva en bättre hantering av omgivningen.

Kommunerna, som bland annat beslutar om bygglov, detaljplaner och översiktsplaner, kan naturligtvis göra en stor skillnad. Genom myndighetsbeslut och kontroll kan kommunen verka för en professionell hantering av omgivningspåverkan.

Det finns stora vinster med att arbeta med hantering av omgivningspåverkan. Genom att kommunen tar ledningen och ser till att frågor som rör omgivningspåverkan får sin givna plats i projekten, minskar riskerna för klagomål eller negativ miljöpåverkan som kan leda till förseningar eller avbrott.

Undersökningsmetod

Undersökningen gjordes via en webbenkät under sommaren 2018. 90 chefer på slumpmässigt utvalda bygglovsavdelningar blev personligt kontaktade och uppmanades att göra undersökningen. Totalt svarade 42 stycken vilket innebär en svarsfrekvens på 47 %.

Bild: Samuel Zeller, Unsplash