Kan kvinnor och män fixa ärenden på vägen till jobbet och på så sätt dela på vardagens ansvarsuppgifter? Är flickor och pojkars väg till fritidsaktiviteter lika säkra? Det är exempel på hur konsekvensbedömning av jämställdhet i transportplaneringen kan hjälpa till att ge alla – oberoende av kön – likvärdiga möjligheter och förutsättningar i samhället.

Forskning från K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafikforskning, visar att det i dag råder stor osäkerhet om hur jämställdhet ska integreras och de transportpolitiska målen om jämställdhet omsättas i den regionala transportplaneringen. Men ett verktyg kan alltså göra det möjligt att analysera konsekvenserna av jämställdhet i planeringen och genomförandet av transportinfrastruktur.

 

Text: Pia Runfors