I en dom från 2017-06-22 klargjorde HD att förfoganderättsinskränkningar som lämnas i samband benefika förvärv, inte omfattar eventuella tillköp utan förfoganderättsinskränkning som gåvotagaren har gjort för att utöka sitt andelsinnehav i fastigheten.

I domen prövade HD om verkan av ett hembudsförbehåll i samband med gåva av en fastighetsandel är bindande för gåvomottagaren på så sätt att denne inte med stöd av andelsinnehavet har rätt att begära en försäljning enligt samäganderättslagen. Och, om så är fallet, om hindret även föreligger när gåvotagaren har utökat sitt andelsinnehav i fastigheten genom ett tilläggsförvärv utan någon förfogandebegränsning.

En fastighetsdelägare (RB) hade förvärvat sina andelar i fastigheten genom två olika förvärv, först genom gåva vilken innehöll förfoganderättsinskränkningar i form av hembudsförbehåll, och därefter genom köp. Med hänvisning till 6 § samäganderättslagen och med åberopande av sitt fastighetsinnehav pga. köpet, ansökte RB om att hela fastigheten skulle bjudas ut till försäljning på offentlig auktion. Övriga delägare i fastigheten motsatte sig en försäljning och hänvisade till att RB var bunden av hembudsförbehållet.

HD anförde att förfogandebegränsningar i samband med förvärv av fast egendom genom gåva eller testamente (benefika förvärv) godtas av rättsordningen i åtminstone vissa fall. Det är då fråga om undantag från vad som gäller i allmänhet. Ordningen motiveras av den hänsyn till givarens respektive testators vilja, som bör visas vid benefika förvärv. När rättsordningen på det viset och på den grunden godtar en förfogandebegränsning, bör inte samäganderättslagen kunna tillämpas så att givarens eller testators vilja åsidosätts.

Att hänsyn ska tas till gåvogivarens vilja är emellertid inte skäl för att låta begränsningen omfatta mer än av mottagarens andelsinnehav än vad som svarar mot det benefika fånget. Det innebär att i den mån innehavet, genom t.ex. ett tilläggsförvärv, är större än vad som svarar mot det benefika fånget, så förfogar mottagaren över den överskjutande delen utan hinder av förfogandebegränsningen.

HD:s dom innebar att således att RB hade rätt att påkalla försäljning enligt 6 § samäganderättslagen genom den andel i fastigheten som han förvärvat genom köp och vilken därför inte omfattades av någon förfogandebegränsning.

Högsta domstolen, 2017-06-22, T 781-16.

Text: Ingela Boije af Gennäs, fastighetsrättslig expert, NAI Svefa

Publicerad i Samhällsbyggaren nr 3 2017