Myrdalpriset 2016 har tilldelats Lina Aldén, Mats Hammarstedt och Emma Neuman vid Linnéuniversitet i Växjö, för artikeln ”Är det bra att ’kunna lite om mycket’? En studie av egenföretagande baserad på mönstringsdata” som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 2, 2016.

Juryns motivering:
Entreprenörskap och ett konkurrenskraftigt näringsliv är en förutsättning för god tillväxt och en stark arbetsmarknad. En viktig fråga i den ekonomisk-politiska debatten är hur individer väljer att bli egenföretagare. Kan utbildningssystemet utformas för att förbereda individer för att starta och driva företag? Lina Aldén, Mats Hammarstedt och Emma Neuman visar i sin artikel att personliga egenskaper och förmågor har stor betydelse för sannolikheten att bli en framgångsrik företagare.

Författarna utgår från svenska mönstringsdata för att undersöka vilka förmågor och egenskaper som påverkar sannolikheten för att bli egenföretagare. De finner att individer med kunskaper som är relativt jämnt fördelade över olika områden är mer sannolika att starta företag än de som är ”specialister” inom ett visst område. Dessa individer har också större sannolikhet att överleva som företagare på längre sikt.

Resultaten visar på vikten av att utbildningssystemet ger möjlighet att komplettera specialistkunskaper och att ett bredare innehåll i utbildningar på varierande nivåer kan vara ett framgångsrikt medel för att stimulera framgångsrika företag. Artikeln är välskriven och den empiriska metoden och data håller hög kvalitet. Forskningsresultaten har stor relevans för både den aktuella ekonomisk-politiska debatten och debatten om utbildningssystemet.

Myrdalspriset delas ut varje år av Swedbank för att uppmärksamma årets bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår professor Bertil Holmlund, reporter Viktor Munkhammar, professor Hans Wijkander och Swedbanks chefekonom Anna Breman, som också är juryns ordförande.

För ytterligare information:
Anna Breman, chefekonom, Swedbank, tfn 0703 14 95 87 eller anna.breman@swedbank.se