Ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment med 10 miljoner kronor i potten. Utlysningen består av två delar, en med fokus på livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser och en om juridiska och organisatoriska förutsättningar för en digital omvandling av samhällsbyggandet.

Utlysningen omfattar en finansiering på 10 miljoner kronor plus ett krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på 50 procent av projektens kostnader, vilket innebär att utlysningen totalt omfattar 20 miljoner kronor.

Utlysningen stänger den 24 oktober. Beslut om vilka projekt som blir beviljade medel fattas senast den 5 december.

– Vi välkomnar såväl mindre studier, kartläggningar och synteser som större studier, piloter eller demonstrationer. Projekten kan påbörjas direkt efter beslut om bidrag och kan pågå som längst till och med december 2019, säger Amy Rader Olsson, programchef för Smart Built Environment.

Resultaten från projekten förväntas komma i praktisk tillämpning inom tre till fem år – både i form av kommersiella produkter och tillämpningar av resultatet i offentlig och kommunal verksamhet. Vi välkomnar även projekt som bidrar till kunskapsuppbyggnad och användarvänlighet för befintliga verktyg, produkter och tjänster.

Två delar i en utlysning
Den första delutlysningen handlar om livscykelperspektivet i samhällsbyggandet med fokus på ett digitaliserat beslutsstöd för minskad klimatpåverkan. Här vill programmet ta tillvara den potential som digitalisering av modeller och verktyg som livscykelanalys och livscykelkostnad kan ge som beslutsstöd för att minska klimatpåverkan. Här kan innovationer, såväl tekniska som avtalsmässiga och institutionella, få stöd.

Samhällsbyggnadssektorn är fragmenterad med många olika aktörer involverade. Digitaliseringen skapar möjlighet att länka samman både processer och aktörer. I den andra delutlysningen vill programmet stödja projekt och innovationer som hjälper oss att förstå vilka organisatoriska och juridiska förändringar som måste göras för att få till en digitalisering av samhällsbyggandet.

– För att underlätta för dig som vill söka har vi spelat in två filmer. I en av filmerna beskriver vi utlysningen och vilken typ av projekt vi söker. Vi ger även exempel på frågeställningar som vi tror är relevanta inom de båda delutlysningarna. Den andra filmen handlar om hur du gör för att ansöka och vad du bör tänka på när du skriver din ansökan, berättar Amy Rader Olsson.

Vem kan ansöka?
– Alla kan ansöka! Man behöver inte vara en disputerad forskare för att ansöka eller för att vara projektledare. De starkaste ansökningarna brukar komma från konsortier som består av personer från flera olika organisationer och med skilda kompetenser. Till exempel kan det vara klokt att para ett företag eller en kommun som vill tillämpa en digital lösning med forskare eller entreprenörer som vill arbeta med innovationerna, säger Amy Rader Olsson.

Mer information om utlysningen
www.formas.se finns hela utlysningstexten publicerad. På www.smartbuilt.se hittar du filmerna om utlysningen samt fördjupad information om inriktningen på utlysningen.

Kontaktpersoner:
Amy Rader Olsson, programchef Smart Built Environment, telefon: 070-036 57 37 eller e-post amy.rader.olsson@iqs.se

Hanna Ridefelt, utlysningsansvarig på Formas, telefon 08-775 40 25 eller e-post hanna.ridefelt@formas.se

Om Smart Built Environment:
Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på
www.vinnova.se/sip. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.