Sverige ligger långt fram när det kommer till hållbart byggande, Både Värmland, Östergötland och Västkusten står inför många positiva och klimatsmarta förändringar.

Hållbar byggutveckling är idag helt avgörande i alla sammanhang och på alla platser i Sverige. Det är något som måste finnas med i grunden av all utveckling idag, menar Sara Haasmark som är vd för Samhällsbyggarna.- Samtidigt måste vi ta till oss ny kunskap och ny forskning till denna utveckling. Det som var en sanning i går är det kanske inte idag. Se bara den förändrade syn på plast som vi har idag. Äntligen börjar vi fokusera på att minska dess användning där den inte är nödvändig. Hållbarhet handlar om att människor, djur och natur ska må så bra som möjligt idag och i framtiden.

“Om vi kan förkorta restiden till fler städer och orter

så kan fler bo på det sätt de vill”

Sara Haasmark och Samhällsbyggarna har lagt ett stort fokus på barnens plats i staden. För henne är de en grundläggande grupp när ett hållbart samhälle ska skapas.- När det gäller hållbarhet så finns det mycket som kan göras mycket bättre. Därför har vi valt att inkludera barnen så mycket som möjligt. När vi ger alla en röst i de frågor som rör dem så blir samhället inkluderande och i förlängningen hållbart och när vi ger en röst till barn så inkluderas många fler samtidigt och hela synsättet att de som berörs ska få vara med i utformningen av vårt framtida samhälle blir därmed en självklarhet.
En annan viktig del i arbetet med hållbar byggnadsutveckling är att företagen måste få rätt kompetens genom kompetensutveckling. Region Östergötland samordnar ett så kallat Regionalt kompetensforum för länets utbildningssystem genom att analysera utvecklingen och de framtida behoven. Forumet består av företrädare från bland annat arbetsförmedlingen, kommunerna, universitetet, arbetsmarknadens parter samt från olika branscher.- Där tycker jag att Region Östergötland idag jobbar bra med att kartlägga och förstärka och öka utbudet av relevanta yrkesutbildningar för både unga och vuxna. Vi behöver se arbete som något som vi kan byta och att det är en tillgång och en fördel att ha arbetat med helt olika saker. Det är utvecklande att tänka på olika sätt och se saker med olika perspektiv. Därför är det viktigt att vi har smarta utbildningssystem som gör att vi kan bygga på redan befintlig utbildning och kunskap istället för att börja om helt från början, säger Sara Haasmark.
I Norrköping byggs det för tillfället flera hållbara fastigheter. Ett exempel är projekt Yllefabriken som är att fastighetsutvecklingsprojekt med ambitionen att vara en förebild inom hållbar fastighetsomvandling. Projektet vill underlätta och bidra till delningsekonomi och underlätta fler möten mellan människor, menar Sara Haasmark.- Det är en gammal befintlig fastighet som utvecklas till att bli energieffektiv, innehålla stadsodling, utnyttja förnybara energikällor och ha bil- och cykelpool. Det här är ett riktigt bra och hållbart sätt att utveckla det som finns och som är unikt för ett område.
Värmland är en region med stor kompetenspotential genom närheten till Norge och universitetet i Karlstad, menar Sara Haasmark. Det finns få stora arbetsgivare i Värmland. Endast ett av hundra företag i Värmland har fler än 50 anställda.

– Värmland har också en stor andel små företag. En majoritet av dessa företag anser att bristen på kompetens är en av de största tillväxthämmande faktorerna. I Värmlands län bor nästan 277 000 personer och här finns 16 kommuner. Kompetensbristen i Värmland gäller i hög grad välutbildad arbetskraft men med en satsning på bland annat infrastrukturen kan Värmland med sitt strategiska läge nära Norge och mellan Stockholm och Göteborg bli än mer attraktivt.
De kommande åren gör Västra Götalandsregionen en storsatsning på hållbar kollektivtrafik. Både inom spårväg, buss och linbana. Utöver det görs satsningar på cykeltrafiken med åtta nya cykelbanor för att knyta ihop staden och göra det möjligt att med cykel ta sig till kollektivtrafiken.
– Det här är jättebra. Det måste satsas på flera fronter samtidigt. Samtidigt kommer det att byggas fler bostäder. Göteborg kommer att få omkring 50 000 nya bostäder och staden räknar med 200 000 nya invånare och 100 000 nya arbetspendlare om 20 år, säger Sara Haasmark.När det gäller Dalsland finns det tyvärr kommuner där det inte lönar sig att bygga nytt eftersom produktionskostnaderna överstiger marknadsvärdet, menar Sara Haasmark.  
– I dessa kommuner behöver fastigheter renoveras och göras mer flexibla utifrån framtida behov. Förändringar kan ske snabbt och människor flyttar in om de ser möjligheter att kunna verka regionalt men bo lokalt. Här behöver det satsas på digitala lösningar och hög servicegrad. Det räcker inte att det finns billiga bostäder. Möjligheten att leva och arbeta som om du bodde i Stockholm rent servicemässigt och digitalt sätt kombinerat med Dalslands tillgångar, exempelvis dess härliga natur.
Vilka skillnader ser du framför allt mellan öst och väst-regionerna när det gäller infrastrukturen?

– Vi behöver underlätta möjligheterna att resa snabbt och hållbart till Stockholm respektive Göteborg. Om vi kan förkorta restiden till fler städer och orter så kan fler bo på det sätt de vill. Alla vill och behöver inte bo i storstäderna. Och när teknikutvecklingen tillsammans med vår acceptans till att arbeta på distans ökar så bidrar det ytterligare till en bättre och mer hållbar utveckling av bostadsbyggandet i landet.

Sara Haasmark säger också att det är helt avgörande att vi ser till att göra hela Sverige attraktivt för att det ska utvecklas. Inte bara utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv utan även genom boende, utbildning, kommunikation och samhällstjänster.- När omvärlden bli mer digital minskar behovet att vi alla bor i våra tre storstäder och då skapar vi möjligheter för att fler får bo och leva och arbeta som de önskar. Här tror jag att det är oerhört viktigt att kommuner och regioner bevakar över utvecklingen och snabbare svarar på de förändringar som sker. Jag tror att vi behöver öka flexibiliteten och se nya möjligheter och samarbeten och tänka region istället för kommun. Kommuner är ofta alldeles för små.Det finns alltid stora utmaningar när ett samhälle ska utvecklas på ett hållbart sätt. Sara Haasmark menar att det inte kan begränsas till en viss region eller kommun utan att man måste se till samhället i stort.- Vi behöver se till att alla invånare har tillgång till service och infrastruktur och att alla har samma möjligheter oavsett var de bor i landet. Vi har klimatförändringar att ta hänsyn till vilket bidrar till att vi behöver klimatanpassa våra samhällen. Vi behöver också bygga så att människor trivs, känner sig trygga och säkra och mår bra. Där krävs mycket av samhällsbyggare och politiker idag.Hållbar byggutveckling innebär många faktorer och att många samhälleliga bitar måste falla på plats. Det rör sig både om infrastrukturförbättring, kompetensutveckling och ett stort fokus på miljö- och klimatfrågor. Idag ligger den moderna och hållbar stadsutveckling i Sverige bra till.

Fredrik Söderlund
Artikeln är publicerad i Analys Samhälle nr 1 2017
Läs mer i Analys Samhälle